Ha Noi Showroom

We are developing a showroom in Ha Noi, Viet Nam. The system here will be 4-way like the system in Austin. Due to Covid-19, we are unable to predict the completion date. In the meantime, we invite you to come hangout and enjoy tea.

Chúng tôi đang thành lập 1 phòng nghe tại Hà Nội. Dàn máy ở đây sẻ là 4 đường tiếng như dàn ở Austin. Vì Covid-19, chúng tôi chưa biết ngày hoàn thành. Trong thời gian này, chúng tôi kính mời bạn đến chơi và thưởng thức trà.

Ha Noi Showroom Front.JPG