top of page

Ha Noi Showroom

We are developing a showroom in Ha Noi, Viet Nam. The system here will be 4-way like the system in Austin. 

Chúng tôi đang thành lập 1 phòng nghe tại Hà Nội. Dàn máy ở đây sẻ là 4 đường tiếng như dàn ở Austin. 

bottom of page