Ha Noi Showroom

We are developing a showroom in Ha Noi, Viet Nam. The system here will be 4-way like the system in Austin. Due to Covid-19, we do not know the completion date.

Chúng tôi đang thành lập 1 phòng nghe tại Hà Nội. Dàn máy ở đây sẻ là 4 đường tiếng như dàn ở Austin. Vì Covid-19, chúng tôi chưa biết ngày hoàn thành.

Ha Noi Showroom Front.JPG